Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu, S. 12 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Một vài ứng dụng công nghệ thông tin trong giao thông tại các nước Châu Âu và kinh nghiệm cho Việt Nam

NGUYỄN HÀ THANH

Tóm tắt


     Việc áp dụng các thành tựu của công nghệ thông tin trong giao thông tại các nước Châu Âu đã mang lại những kết quả và kinh nghiệm lớn cho nhiều nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Bài viết đưa ra một vài ứng dụng công nghệ thông tin tiêu biểu ở các nước Châu Âu đã đem lại hiệu quả mà Việt Nam có thể học tập và áp dụng sáng tạo vào điều kiện thực tế của mình.


Toàn văn: PDF

Nghiên cứu Châu Âu, ISSN: 0868-3581