Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu, S. 12 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Một vài nét về những giá trị bản sắc văn hóa Châu Âu

VŨ THANH HÀ

Tóm tắt


       Bài viết đưa ra những cơ sở lý luận chung về bản sắc văn hóa Châu Âu, phân tích một vài nét cơ bản về những giá trị của bản sắc văn hóa Châu Âu và từ đó đưa ra những bài học kinh nghiệm mà các nước Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) có thể học tập.


Toàn văn: PDF

Nghiên cứu Châu Âu, ISSN: 0868-3581