Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu, S. 12 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Điều chỉnh chính sách thương mại của EU sau khủng hoảng và suy thoái kinh tế toàn cầu - Những tác động tới hàng xuất khẩu của Việt Nam vào EU

HOA HỮU CƯỜNG

Tóm tắt


     Cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu năm 2008 đã tạo ra những biến động lớn trên toàn thế giới trong những năm gần đây. Liên minh Châu Âu (EU) là khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề của cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu năm 2008, và phải có những điều chỉnh cần thiết trong chính sách thương mại của mình nhằm thích ứng hơn với bối cảnh hiện nay. Việc EU điều chỉnh chính sách thương mại sau khủng hoảng và suy thoái kinh tế toàn cầu đã có những tác động tới hàng xuất khẩu của Việt Nam.


Toàn văn: PDF

Nghiên cứu Châu Âu, ISSN: 0868-3581