Tạp chí Khoa học Quản lý giáo dục, T. 21, S. 01 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

THỰC TRẠNG QUẢN LÝ CÔNG TÁC SINH VIÊN TRONG ĐÀO TẠO TÍN CHỈ TẠI CÁC CƠ SỞ ĐÀO TẠO CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Trần Đức Long

Tóm tắt


Bài viết đề cập đến thực trạng công tác sinh viên trong đào tạo tín chỉ tại các cơ sở đào tạo của Ngân hàng Nhà nước. Nghiên cứu được tiến hành trên hai cơ sở đào tạo tín chỉ của Ngân hàng Nhà nước là: Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh và Học viện Ngân hàng. Tổng số khách thể của hai trường khảo sát là 676. Nội dung nghiên cứu tập trung vào thực trạng công tác tổ chức hành chính đối với sinh viên; thực trạng công tác tổ chức hoạt động rèn luyện của sinh viên; thực trạng thực hiện các chế độ, chính sách đối với sinh viên. Kết quả nghiên cứu cho thấy, điểm trung bình chung của các nội dung này đều được sinh viên đánh giá từ mức “khá” của thang đo

Toàn văn: PDF