Tạp chí Khoa học Quản lý giáo dục, T. 21, S. 01 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

THỰC HÀNH QUAN ĐIỂM GIÁO DỤC CỦA UNESCO QUẢN LÝ CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC TRONG NHÀ TRƯỜNG

Nguyễn Xuân Trang

Tóm tắt


Theo quan điểm từ ngày xưa, “học đi đôi với hành”, nhiệm vụ của giáo dục không chỉ truyền đạt kiến thức tới người học mà còn giúp người học vận dụng được những kiến thức đã được học vào thực tế cuộc sống của bản thân và giúp ích cho xã hội. Cùng với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, định hướng giáo dục theo hướng người học hướng vào thực tế cùng với những kỹ năng cơ bản của cuộc sống ngày càng được quan tâm. Vì thế, các học sinh tại các trường trung học phổ thông, trung học cơ sở cần có cả kiến thức và kỹ năng thực tế trong quá trình học tập trong nhà trường, để góp phần phát triển bản thân và phát triển tương lai sau này

Toàn văn: PDF