Tạp chí Khoa học Quản lý giáo dục, T. 21, S. 01 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

VẬN DỤNG MÔ HÌNH 5E TRONG DẠY HỌC CHỦ ĐỀ ÁNH SÁNG MÔN KHOA HỌC LỚP 4

Ngô Thị Phương

Tóm tắt


Định hướng chung của chương trình giáo dục phổ thông từ năm 2018 là chuyển đổi từ cách tiếp cận kiến thức sang tiếp cận dựa trên năng lực. Chương trình môn Khoa học ở tiểu học được xây dựng theo định hướng mới này đòi hỏi những thay đổi trong việc thiết kế, tổ chức hoạt động dạy và học của giáo viên. Mô hình 5E là mô hình dạy học khoa học phù hợp với triết lý giáo dục “lấy người học làm trung tâm” và được xây dựng dựa trên lý thuyết dạy học kiến tạo. Việc giáo viên thiết kế bài dạy theo các pha của quy trình 5E tạo điều kiện thuận lợi học sinh tiếp nhận kiến thức một cách có hệ thống và hiệu quả. Trình tự các pha hoạt động của mô hình gần giống với quá trình khám phá khoa học trong thực tiễn

Toàn văn: PDF