Tạp chí Khoa học Quản lý giáo dục, T. 21, S. 01 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

KINH NGHIỆM ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA VÀ GỢI Ý CHO VIỆT NAM

Bùi Nghĩa

Tóm tắt


Bài viết tập trung giới thiệu kinh nghiệm trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức của một số quốc gia đạt nhiều thành tựu trong lĩnh vực này, đồng thời, rút ra bài học kinh nghiệm cũng như gợi ý chính sách đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức Việt Nam thời gian tới

Toàn văn: PDF