Tạp chí Khoa học Quản lý giáo dục, T. 21, S. 01 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC TƯ THỤC

Võ Văn Tuấn

Tóm tắt


Chất lượng đào tạo là giá trị, thương hiệu của trường đại học. Bài viết phân tích những nét đặc trưng khác biệt giữa chất lượng đào tạo của trường đại học tư thục và đại học công lập. Đồng thời, bài viết phân tích những mô hình đảm bảo chất lượng để các trường đại học tư thục xem xét, lựa chọn mô hình phù hợp

Toàn văn: PDF