Tạp chí Khoa học Quản lý giáo dục, T. 21, S. 01 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

PHẢN HỒI CỦA SINH VIÊN VỀ DỊCH VỤ TẠI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC Ở VIỆT NAM

Lê Thị Thu Liễu

Tóm tắt


Bài viết trình bày ngắn gọn về các nghiên cứu đánh giá chất lượng dịch vụ dành cho sinh viên thông qua khảo sát sự hài lòng của sinh viên ở các trường đại học Việt Nam. Từ đó, đề xuất mô hình đánh giá sự hài lòng của sinh viên về các dịch vụ dành cho sinh viên ở trường đại học. Bên cạnh đó, bài viết cũng thảo luận về kết quả đánh giá chất lượng dịch vụ dành cho sinh viên thông qua khảo sát về sự hài lòng của sinh viên tại một số trường đại học ở Việt Nam, để từ đó đưa ra một số đề xuất nhằm cải tiến các dịch vụ này

Toàn văn: PDF