Tạp chí Khoa học Quản lý giáo dục, T. 21, S. 01 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

NĂNG LỰC DẠY HỌC CỦA GIÁO VIÊN TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NƯỚC CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO

CHEETHAO XIONG YER

Tóm tắt


Năng lực dạy học là năng lực thành phần trong năng lực nghề nghiệp của giáo viên trung học phổ thông. Năng lực dạy học của giáo viên trung học phổ thông gồm nhiều năng lực thành phần như năng lực thiết kế và tổ chức dạy học theo định hướng năng lực; dạy học tích hợp, phân hóa, phát triển chương trình.... Kết quả khảo sát năng lực dạy học của giáo viên trung học phổ thông Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào cho thấy giáo viên còn hạn chế ở một số năng lực: Dạy học tích hợp; dạy học theo định hướng năng lực; dạy học phân hóa; phát triển chương trình môn học; đánh giá kết quả dạy học theo định hướng năng lực.... Cán bộ quản lý các trường trung học phổ thông và các Sở Giáo dục và Thể thao nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào cần quan tâm các vấn đề trên để tổ chức bồi dưỡng năng lực dạy học cho giáo viên đạt hiệu quả

Toàn văn: PDF