Tạp chí Khoa học Quản lý giáo dục, T. 21, S. 01 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ QUẢN LÝ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC Ở CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Nguyễn Đặng An Long

Tóm tắt


Ở Việt Nam, quản lý chất lượng và nâng cao chất lượng giáo dục đang là những vấn đề được nhà nước và xã hội rất quan tâm. Trong đó, kiểm định chất lượng giáo dục được xem là một giải pháp quản lý để nâng cao chất lượng giáo dục và hiện nay, công tác quản lý kiểm định chất lượng giáo dục tại Thành phố Hồ Chí Minh đã tạo bước chuyển biến về chất lượng giáo dục trong nhà trường phổ thông. Bài viết góp phần làm rõ một số vấn đề về quản lý kiểm định chất lượng giáo dục các trường trung học cơ sở ở Thành phố Hồ Chí Minh

Toàn văn: PDF