Tạp chí Khoa học Quản lý giáo dục, T. 21, S. 01 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0

Hồ Đức Hiệp

Tóm tắt


Xu thế toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế đòi hỏi Đảng, Nhà nước và Chính phủ cần có giải pháp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 là một yêu cầu cấp bách. Vì, lực lượng cán bộ, công chức, viên chức, vừa yếu, trình độ không đồng đều, không có đủ trình độ, chuyên môn nghiệp vụ sâu rộng sẽ không làm chủ được khoa học, công nghệ, kỹ thuật trong phạm vi công việc đảm nhận thì không thể đáp ứng được yêu cầu hội nhập quốc tế. Do đó, cần yêu cầu các bộ, ngành sớm triển khai Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016 – 2025 nhằm đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế

Toàn văn: PDF