Tạp chí Khoa học Quản lý giáo dục, T. 21, S. 01 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

KHẢO SÁT TÍNH CẦN THIẾT VÀ TÍNH KHẢ THI CỦA CÁC BIỆN PHÁP ĐỔI MỚI QUẢN LÝ CÔNG TÁC SINH VIÊN Ở CÁC CƠ SỞ ĐÀO TẠO CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Lâm Thị Kim Liên

Tóm tắt


Bài viết đề cập việc khảo sát tính cần thiết và tính khả thi của sáu biện pháp thuộc ba giải pháp đổi mới quản lý công tác sinh viên ở các cơ sở đào tạo của Ngân hàng Nhà nước. Kết quả khảo sát cho thấy sáu biện pháp đều được cán bộ quản lý đánh giá ở mức cần thiết với điểm trung bình trên 3.4. Biện pháp cần thiết nhất được quan tâm, xem xét là biện pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức thực hiện quản lý công tác sinh viên. Đồng thời, sáu biện pháp được đề xuất được đánh giá ở mức khả thi, trong đó biện pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức thực hiện quản lý công tác sinh viên và biện pháp cải tiến bộ máy tổ chức hoạt động của Phòng công tác sinh viên được đánh giá tính khả thi cao nhất

Toàn văn: PDF