Tạp chí Khoa học Quản lý giáo dục, T. 21, S. 01 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TOÀN DIỆN TQM (TOTAL QUALITY MANAGEMENT) TRONG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC VÀ CÁC YẾU TỐ CẦN THIẾT ĐỂ ÁP DỤNG TẠI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC VỀ Y- DƯỢC Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRONG ĐIỀU KIỆN CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0

Lê Thị Thanh Tâm

Tóm tắt


Trong bối cảnh hội nhập quốc tế toàn diện và cùng với những thay đổi trong giáo dục giai đoạn hiện nay đòi hỏi các trường đại học phải duy trì ưu thế cạnh tranh riêng biệt và chú trọng hơn việc đổi mới sáng tạo, không ngừng cải tiến phương pháp quản lý. Đặc biệt, khi việc áp dụng công nghệ IoT ( Internet of Things) kết nối vạn vật đã sử dụng không gian số để kết nối và điều khiển các dòng chuyển động để vận hành hệ thống thông minh trong điều kiện đáp ứng xu thế cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 thì càng đòi hỏi sự đổi mới mạnh mẽ trong cách tiếp cận quản lý. Quản lý chất lượng toàn diện (Total Quality Management - TQM) là một trong những giải pháp được nhiều trường đại học trên thế giới lựa chọn để đạt được mục tiêu này (Michael, Sower, Motwani, 1997). Các trường đại học nói chung và các trường đại học về Y – Dược nói riêng tại Thành phố Hồ Chí Minh đã và đang có xu hướng từng bước đổi mới mọi hoạt động trong đó đặc biệt là hoạt động đào tạo; các trường cần phải xây dựng và nâng cao chất lượng đào tạo theo mô hình quản lý chất lượng toàn diện (TQM) kết hợp áp dụng công nghệ IoT được xem như là một cách tiếp cận phù hợp, tạo tiền đề cho các trường đại học về Y - Dược ở Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện thành công việc đổi mới quản lý hoạt động đào tạo trong điều kiện cuộc cách  mạng công nghiệp 4.0 đang hiện diện và tiến triển rất nhanh chóng, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của các trường về Y – Dược tại Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và của cả nước nói chung

Toàn văn: PDF