Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế, T. 458, S. 7 (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Hiện đại hóa làng nghề theo hướng chiến lược tăng trưởng xanh ở một số tỉnh đồng bằng sông Hồng

Trần Minh Yến, Nguyễn Xuân Dũng

Tóm tắt


Việc phát triển kinh tế theo hướng tăng trưởng xanh đang là mục tiêu chiến lược đã được đặt ra đối với khu vực nông nghiệp, nông thôn, trong đó có khu vực làng nghề. Bài viết phần tích thực trạng phát triển làng nghề vùng đồng bằng sông Hồng trong quá trình hiện đại hóa, đáp ứng yếu cầu của chiến lược tăng trường xanh, từ đó đưa ra một số giải pháp phát triển làng nghề theo hướng tăng trưởng xanh trong thời gian tới.

Toàn văn: PDF