Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế, T. 458, S. 7 (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Chính sách việc làm cho lao động nông thôn ở Bắc Trung Bộ trong bối cảnh di dân

Nguyễn Hoài Nam

Tóm tắt


Bài viết đánh giá tác động của chính sách việc làm cho lao động nông thôn vùng Bắc Trung Bộ; chỉ ra những thành công, hạn chế, nguyên nhân và đề xuất giải pháp
hoàn thiện chính sách việc làm cho lao động nông thôn trong bối cảnh di dân ở Bắc Trung Bộ.

Toàn văn: PDF