Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế, T. 458, S. 7 (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Nghiên cứu xác định chu kỳ kinh doanh rừng trồng tối ưu

Nguyễn Quang Hà, Dương Thị Thanh Tâm

Tóm tắt


Trên cơ sở phân tích các hạn chế của các mô hình lý thuyết về xác định luân kỳ khai thác tối ưu, nghiên cứu nầy đề xuất tiêu chí và phương pháp xác định luân kỳ khai thác tối ưu là tối đa hóa lợi ích kinh tế của chủ rừng từ các luân kỳ trồng rừng trong chu kỳ giao đất (50 năm), với phương pháp tính dựa vào số liệu thực tế về sản lượng khai thác và giá bán sản phẩm.

Toàn văn: PDF