Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế, T. 458, S. 7 (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Cấu trúc vốn và lợi nhuận bất thường tích lũy trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Võ Xuân Vinh

Tóm tắt


Bài viết nghiên cứu mối quan hệ giữa cấu trúc vốn và lợi nhuận bất thường  tích lũy trên thị trường chứng khoán Việt Nam, đưa ra hàm ý cho các nhà đầu tư trong việc theo đuổi một chiến lược có đòn bẩy tài chính thấp sẽ đem lại lợi ích cho các nhà đầu tư bởi vì cóc công ty có đòn bẩy tài chính thấp sẽ có lợi nhuận bất thường tích lũy dương cho một năm nắm giữ cổ phiếu.

Toàn văn: PDF