Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế, T. 458, S. 7 (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Doanh nghiệp Việt Nam trong quá trình xanh hóa nền kinh tế

Hồ Thúy Ngọc

Tóm tắt


Bài viết sử dụng phương pháp điều tra xã hội học nhằm đánh giá thực trạng tiềm lực khoa học công nghệ của doanh nghiệp Việt Nam, từ đó chỉ ra mức độ tham gia của doanh nghiệp Việt Nam trong phát triển kinh tế xanh và đưa ra các đề xuất gia tăng mức độ tích cực của doanh nghiệp.

Toàn văn: PDF