Gửi bài

Gửi bài trực tuyến

Đã có Bí danh/Mật khẩu dành cho Tạp chí Khoa học & Công nghệ?
Đến trang Đăng nhập

Quý vị cần Bí danh/Mật khẩu?
Chuyển đến trang Đăng ký

Quý vị cần Đăng ký và Đăng nhập để gửi bài viết trực tuyến và kiểm tra trạng thái biên tập những bài viết mà quý vị đã gửi.

 

Hướng dẫn dành cho Tác giả

 

MỘT SỐ YÊU CẦU VỀ BÀI ĐĂNG CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

I. Yêu cầu chung

1. Bài nhận đăng là những bài báo khoa học chưa từng được công bố trên các báo, tạp chí khoa học trong nước và quốc tế.

2. Bài viết bằng tiếng Việt (các thuật ngữ thống nhất theo từ điển Bách khoa Việt Nam) hoặc tiếng Anh .

3. Các công trình thuộc đề tài nghiên cứu có Cơ quan quản lý cần kèm theo giấy phép cho công bố của cơ quan (Tên đề tài, mã số, tên chủ nhiệm đề tài, cấp quản lý…).

4. Nội dung bài dài không quá 7 trang A4 (kể cả bảng biểu và tài liệu tham khảo). Các danh từ tiếng Việt nếu dịch từ tiếng nước ngoài phải viết kèm theo tiếng nước ngoài. Các chữ viết tắt phải có chú thích các từ gốc.

5. Bài viết gửi về Tòa soạn dưới dạng file mềm và bản in, có thể gửi bài trực tiếp tại Tòa soạn hoặc gửi qua hộp thư điện tử.

6. Tòa soạn không gửi lại bài nếu không được đăng.

II. Yêu cầu về trình bày

1. Hình thức

- Font: Times New Roman (bảng mã Unicode)

- Cỡ chữ: 12

- Khổ giấy A4; Căn lề: lề trên 2cm; lề dưới 2cm; lề trái 3cm; lề phải 2cm.

2. Trình tự nội dung (tuân thủ đúng quy định cấu trúc nội dung của một bài báo khoa học)

- Tên bài bằng tiếng Việt và tiếng Anh.

- Tên tác giả ghi rõ học hàm, học vị, chức danh, đơn vị công tác, địa chỉ liên hệ, số điện thoại, email (với trường hợp đồng tác giả, ghi địa chỉ liên hệ, số điện thoại, email của tác giả chính).

- Tóm tắt và từ khóa bằng tiếng Việt và tiếng Anh.

- Đặt vấn đề (bao gồm cả mục tiêu nghiên cứu).

- Đối tượng và phương pháp nghiên cứu.

- Kết quả và diễn giải phân tích kết quả.

- Kết luận.

- Tài liệu tham khảo: Liệt kê tất cả tài liệu đã trích dẫn tham khảo trong bài viết nhưng không quá 10 tài liệu; tài liệu tiếng Việt ghi trước sau đó là tài liệu bằng tiếng nước khác và được ghi trong dấu ngoặc vuông [...] theo thứ tự sau: học tên tác giả, tên cuốn sách/bài báo/tạp chí, trang số, tập/kỳ số xuất bản, năm xuất bản.

MỘT SỐ YÊU CẦU VỀ BÀI TỔNG QUAN, THÔNG TIN, BÀI DỊCH

- Đối với bài tổng quan, cần có đầy đủ các tài liệu tham khảo và nguồn số liệu đã được trích dẫn trong bài. Tác giả bài tổng quan ghi rõ học hàm, học vị, chức danh, đơn vị công tác, địa chỉ liên hệ, số điện thoại, email. Nội dung dài không quá 7 trang A4 kể cả bảng biểu, tài liệu tham khảo.

- Các thông tin, bài dịch cần ghi rõ nguồn dữ liệu (đối với bài dịch, phải có bản chụp toàn bộ bài gốc bằng tiếng nước ngoài kèm theo).

 

 

Danh mục chuẩn bị gửi bài

Trong quá trình nộp bài, tác giả cần phải kiểm tra để đảm bảo bài nộp của mình tuân thủ các điều kiện sau đây. Bài nộp có thể bị trả lại cho tác giả nếu không theo những hướng dẫn này.

  1. Bài nộp chưa từng được xuất hoặc chưa từng được gửi cho tạp chí khác (hoặc được giải thích trong Lời bình gửi BTV).
  2. File bài nộp ở định dạng Microsoft Word, RTF, or WordPerfect.
  3. Đường dẫn của tài liệu tham khảo được cung cấp, nếu có.
  4. Tài liệu dùng khoảng cách dòng đơn; kích thước font 12 point; chữ in nghiêng thay cho gạch dưới (trừ trường hợp địa chỉ trên Internet); tất cả minh họa, biểu đồ và bảng được đặt ở các vị trí phù hợp trong bài thay vì đặt ở cuối bài viết.
  5. Tài liệu đáp ứng các yêu cầu về phong cách và thư mục được nêu trong Hướng dẫn dành cho Tác giả, ở phần Giới thiệu Tạp chí.
  6. Nếu nộp bài cho một chuyên mục tạp chí có phản biện chuyên gia các hướng dẫn ở mục Đảm bảo phản biện khuyết danh) đã được tuân thủ.
 

Thông tin cá nhân

Tên và địa chỉ email được nhập vào các mẫu biểu trên tạp chí này chỉ được sử dụng vào các mục đích đã được tuyên bố rõ ràng và sẽ không được cung cấp cho bất kỳ bên thứ ba nào khác hay dùng vào bất kỳ mục đích nào khác.

 


Tạp chí Khoa học & Công nghệ / Journal of Science and Technology. ISSN 1859-3585. 

Giấy phép xuất bản: 1608/GP-BTTTT ngày 13/11/2009